درهم نقره شاپور سوم ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

درهم نقره شاپور سوم ساسانی (۳۸۳-۳۸۸) روی سکه: نیم رخ راست شاه با تاج - تزیینات دایره ای شکل پشت سکه: آتشدان سه تکه
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۰۰۰۱۴
تاریخ خلق : از ۳۸۳ میلادی (قرن ۴) تا ۳۸۸ میلادی (قرن ۴)
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
محل نمایش : کتیبه 6(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان