درهم اردشیر اول ساسانی ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

روی سکه تصویر نیم رخ شاه و پشت سکه تصویر آتشدان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۶.۱۰۰۰۲
رنگ : نقره ای اکسید شده
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان