رومیزی اطلس گلابتون دوزی

نظر شما:

اطلس ظریف ابریشمی گرد با گلابتون طلایی برجسته و ساده. نقش شمسه ای از برگها در مرکز و شاخه های پرگل در شعاع دایره.نقوش برگهای اسلیمی در حاشیه.آستر تافته گل بهی با لبه هلال
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۲۱
موضوع اثر : رومیزی
رنگ : نامعلوم
ابعاد : قطر (۱ متر و ۶۲ سانتیمتر)