لفاف قلمدان

نظر شما:

لفاف ابریشمی ۵ میل نقش گل لاله و استوانه ای شکل.زمینه ارغوانی با حروف s نخودی. زمینه زرد . گل لاله ارغوانی. ابعاد۶/۲*۲۲/۵
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۳۲
موضوع اثر : لفاف
رنگ : نامعلوم
ابعاد : ارتفاع (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) قطر (۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : منسوجات