لفاف قلمدان

نظر شما:

این اثر بسیار ساده و یک رنگ و بدون نقش است. تکنیک بافت کشباف پایه کوتاه و پایه بلند است. نخ آن ابریشمی و به رنگ قهوه ای می باشد.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۰۹.۰۱۰۴۰
برچسب‌ها : منسوجات