فرمان عثمانی ایلخانان

نظر شما:

فرمان سلطان مصطفی عثمانی به تاریخ ۷۸۰ قمری درباره اعطای تولیت وقف یک منطقه به کسی به خط دیوانی زرین، زبان ترکی عثمانی، ۹ سطر
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۰۲
موضوع اثر : اعطای منصب تولیت وقف
تاریخ خلق : ۷۸۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : کرم
تکنیک : دستنویس، زرافشان،
اهداکننده : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
برچسب‌ها : فرمان, کاغذ, فرمان
دوره تاریخی ایلخانان روی بر خط زمان