فرمان شاه صفی صفویه

نظر شما:

فرمان شاه صفی اول : اعطای محال دماوند ورسوم داروغگی آن به سیورغال ابدی میرشاهمیر مین باشی وتأکید برعدم تغییر وتبدیل در آنجا از سوی مستوفیان عظام به تاریخ ۱۰۳۸ قمری ۲۹×۳۰ ، متن اصلی : ۲۶×۵/۲۴ سانتیمتر/شکل مهر : مدور اندازه مهر : ۵/۳×۴ سانتیمتر /سجع مهر : هست از جان غلام شاه صفی ۱۰۳۸ - اللهم صل علی النبی والوصی والبتول والسبطین والسجاد والباقر و الکاظم والرضا والتقی والنقی والعسگری والمهدی خط :نستعلیق /تعداد سطر: ۵/طغرا : فرمان همایون شد (شنگرف)/نوع کاغذ : کاغذ دست سازآهارمهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۱۵
موضوع اثر : اعطای سیورغال
تاریخ خلق : ۱۰۳۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره روشن،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۲۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, کاغذ, مهر, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان