نامه وزیر خارجه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه وزیر دول خارجه به ناصرالدین شاه در باب ساعت حضور مسیو بوره وزیر مختار فرانسه و توشیح شاه به تاریخ ۱۲۷۳به خط شکسته تحریری ۱۲ سطر.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۲
موضوع اثر : شرفیابی مسیو بوره سفیر فرانسه
تاریخ خلق : ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان