عریضه نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه کریم بن ابراهیم از لنگر به مخاطب نامه میرزا رحیم پیشخدمت در ۱۳ سطر با خط شکسته، ادامه متن در سمت وحشی به صورت مورب به تاریخ ۱۲۷۵ از کرمان
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۳
موضوع اثر : طلب کمک
تاریخ خلق : ۱۲۷۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۳۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان