فرمان شاه عباس دوم صفویه

نظر شما:

فرمان شاه عباس دوم : به طهمورث بیگ داروغه الکا شهریار در وصول طلب ورثه میر شاهمیر مین باشی از رعایای کن وسولقان (جمادی الاول ۱۰۶۹ق) ابعاد باوصالی : ۲۹×۳۹ ، متن اصلی : ۵/۲۱×۳۹ سانتیمتر/شکل مهر : مدور اندازه : ۳ سانتیمتر/سجع مهر : بنده شاه ولایت صفی ثانی – مهر مسوده دیوان اعلی خط : شکسته /تعداد سطر : ۱۲ طغرا : حکم جهان مطاع شد (شنگرف ) نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۲۶
موضوع اثر : پاسخ شاه به عریضه
تاریخ خلق : ۱۰۶۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ، دست ساز آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳۸ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
نمایشگاه‌ها : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
منابع :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۸ ، از صفحه ۸۰۷ تا صفحه ۸۳۱
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، بررسی مهرها وطغرای فرمانهای صفوی در موزه ملک ، - ، - ، - ، ۱۳۸۷ ، از صفحه ۱۳ تا صفحه ۲۱
برچسب‌ها : فرمان, صفویه, کاغذ, فرمان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان