نامه وزیر فرهنگ پهلوی

نظر شما:

وزارت فرهنگ از سوی دولت شاهنشاهی ایران تقدیرنامه و نشان وزارت فرهنگ را به مرحوم ملک میدهد.
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۴۳
پدید آورندگان : وزارت فرهنگ (صادرکننده)
موضوع اثر : تقدیرنامه به ملک
تاریخ خلق : ۱۳۳۹ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کاهی
ابعاد : طول (۴۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۳۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : کاغذ
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان