فرمان جهانگیر شاه گورکانی تیموریان (گورکانیان)

نظر شما:

فرمان جهانگیرشاه بابر : دستور بازگرداندن خواهر پی ریو راجه جنکه به وطن به خاطر نامزد شدن وی با شاهزاده بی اذن پادشاه (شهریور۱۰۲۰ق) ابعاد : ۵/۳۸×۵/۶۷ سانتیمتر/شکل مهر : مدور محراب دار/اندازه مهر : ۵/۳×۳/۴ سانتیمتر سجع مهر : زمهر جهانگیر شاه شد چو ماه فروزان نگین پادشاه جهان سلیمان دوران ۱۰۱۹ خط : نستعلیق ممتاز/تعداد سطر : ۷/طغرا : نوع کاغذ : کاغذ هندی آهار مهره شده
شماره اموال : ۰۰۰۰.۱۶.۰۰۰۵۲
موضوع اثر : بازگرداندن خواهر پی ریو راجه
تاریخ خلق : ۱۰۲۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ هندی، : کاغذ هندی آهار مهره شده ،
ابعاد : طول (۶۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : ابوالعلا سودآور
برچسب‌ها :
دوره تاریخی تیموریان (گورکانیان) روی بر خط زمان