تمبر ۲ شاهی سری جفتی مخصوص آجودان قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۲ شاهی سری جفتی مخصوص آجودان و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر تمبر های ریز قیمت (ارقام شاهی ) سری کاغذ سفید مظفرالدین شاه با مهر نگاتیو (جنرال آجودان مخصوص ۱۳۱۶) میرزا نظام الدین خان کاشی وزیر همایون روچاپ شدند. این مهر بر روی تمبر های این سری بصورت جفتی زده شده و حدودا برای مدت ۶ ماه در جریان استفاده بوده اند.
شماره اموال : ۱۲۷۸.۱۰.۰۰۱۵۰
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۲۷۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قهوه ای- سبز
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان