تمبر۲۰ قرانی سری تمام رخ مظفرالدین شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۲۰ قران با موضوع سری تمام رخ مظفرالدین شاه و نقش شیر و خورشید در وسط و تاج در بالای تصویر
شماره اموال : ۱۲۸۱.۱۰.۰۰۲۳۴
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در وسط و تاج در بالای تصویر
تاریخ خلق : از ۱۲۸۱ شمسی (قرن ۱۳) تا ۱۲۸۳ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, کاغذ
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان