تمبر ۱۲ شاهی سری کسر تمبر تاکس ( T بزرگ) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱۲ شاهی سری کسر تمبر تاکس ( T بزرگ) و نقش شیر و خورشید و تاج
شماره اموال : ۱۲۸۳.۱۰.۲۰۰۷۷
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید و تاج
تاریخ خلق : ۱۲۸۳ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان