تمبر ۶ شاهی محمد علی شاه قاجار با مهر «colis postaux » قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۶ شاهی محمد علی شاه قاجار با مهر «colis postaux » و نقش شیر و خورشید و تاج در بالا
شماره اموال : ۱۲۸۶.۱۰.۱۰۰۲۴
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید و تاج در بالا
تاریخ خلق : از ۱۲۸۶ شمسی (قرن ۱۳) تا ۱۲۸۷ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان