تمبر۱ قرانی شیر و خورشید مشروطه با مهر ۱۳۳۳ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر۱ قرانی شیر و خورشید مشروطه با مهر ۱۳۳۳و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر و مهر ۱۳۳۳
شماره اموال : ۱۲۹۴.۱۰.۰۰۳۷۹
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر و مهر 1333
تاریخ خلق : ۱۲۹۴ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : زیتونی و بنفش
اهداکننده : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان