تغییر قیمت ۳ شاهی ۱۳۳۷ روی ۱۲ شاهی تمبرهای احمد شاه با مهر ۱۳۳۷ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تغییر قیمت ۳ شاهی ۱۳۳۷ روی ۱۲ شاهی تمبرهای احمد شاه با مهر ۱۳۳۷ و نقش احمد شاه در وسط تصویر و سورشارژ ۶ شاهی ۱۳۳۷ روی ۱۰ شاهی
شماره اموال : ۱۲۹۷.۱۰.۰۰۴۲۳
موضوع اثر : نقش احمد شاه در وسط تصویر و سورشارژ 6 شاهی 1337 روی 10 شاهی
تاریخ خلق : ۱۲۹۷ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : سبز و آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان