تمبر ۳ قرانی شیر و خورشید مشروطه با مهر ۱۳۳۷ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۳ قرانی شیر و خورشید مشروطه با مهر ۱۳۳۷و نقش شیر و خورشید و تاج در وسط خوشه
شماره اموال : ۱۲۹۷.۱۰.۰۰۴۲۷
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید و تاج در وسط خوشه
تاریخ خلق : ۱۲۹۷ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ای و نقره ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان