تمبر۱ شاهی (قاب پهن)خیریه دارالعجزه و ایتام تبریز قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر۱ شاهی (قاب پهن)خیریه دارالعجزه و ایتام تبریز و نقش نوشته دارالعجزه و ایتام تبریز
شماره اموال : ۱۲۹۷.۱۰.۷۰۰۰۹
موضوع اثر : نقش نوشته دارالعجزه و ایتام تبریز
تاریخ خلق : از ۱۲۹۷ شمسی (قرن ۱۳) تا ۱۲۹۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : زرد و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان