تمبر ۳۰ قران روی ۱۰ شاهی از تمبرهای ناصری معروف به سری یعقوبی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۳۰ قران روی ۱۰ شاهی از تمبرهای ناصری معروف به سری یعقوبی و نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۹۸.۱۰.۰۰۴۳۹
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۲۹۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان