تمبر ۱۲شاهی سری موقتی احمد شاه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱۲شاهی سری موقتی احمد شاه و نقش احمد شاه و خوشه و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۹۸.۱۰.۰۰۴۴۵
موضوع اثر : نقش احمد شاه و خوشه و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۲۹۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
واقف : حاج حسن آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان