تمبر ۱ قران مصارف خیریه تهران با تصویر شیر و خوشید نوع اول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱ قران مصارف خیریه تهران با تصویر شیر و خوشید نوع اول و نقش شیر و خورشید و تاج در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۲۹۸.۱۰.۷۰۰۲۲
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید و تاج در مرکز تصویر و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۲۹۸ شمسی (قرن ۱۳)
رنگ : قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان