مصالحه دو دانگ کاروانسرای امیر و شش دانگ خانه آقا مهدی قنداق ساز و ملای شیرازی با ملک التجار ۱۲۶۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه دو دانگ کاروانسرای امیر و شش دانگ خانه آقا مهدی قنداق ساز و ملای شیرازی با محمدمهدی ملک التجار ۱۲۶۹ق.
شماره اموال : ۱۲۹۹.۳۳.۰۰۱۷۰
موضوع اثر : مصالحه خانه و کاروانسرا
تاریخ خلق : ۲۸ جمادی‌الثانی ۱۲۶۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان