مصالحه همگی حقوق شیخ عبدالحسین طهرانی در یک و نیم دانگ مشاع کاروانسرای امیر با مهدی ملک التجار۱۲۷۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه همگی حقوق شیخ عبدالحسین طهرانی در یک و نیم دانگ مشاع کاروانسرای امیر با مهدی ملک التجار۱۲۷۸ق.
شماره اموال : ۱۲۹۹.۳۳.۰۰۱۷۲
موضوع اثر : مصالحه کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱۶ شعبان ۱۲۷۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان