تمبر ۱ قرانی روی ۱۲ شاهی تغییر قیمت تمبرهای احمد شاه قاجار با روچاپ بنادر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱ قرانی روی ۱۲ شاهی تغییر قیمت تمبرهای احمد شاه قاجار با روچاپ بنادر و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۳۰۰.۱۰.۰۰۴۵۹
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : ۱۳۰۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و آبی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان