تمبر۱۰ شاهی روی ۶ شاهی تغییر قیمت تمبرهای احمد شاه قاجار با روچاپ بنادر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر۱۰ شاهی روی ۶ شاهی تغییر قیمت تمبرهای احمد شاه قاجار با روچاپ بنادر و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۳۰۰.۱۰.۰۰۴۶۰
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : ۱۳۰۰ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان