تمبر۵ شاهی احمد شاه قاجار با مهر (ممیزی شد ۱۳۴۱ ) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر۵ شاهی احمد شاه قاجار با مهر (ممیزی شد ۱۳۴۱ ) و نقش احمد شاه در وسط تصویر و مهر controle ۱۹۲۲
شماره اموال : ۱۳۰۱.۱۰.۰۰۴۶۵
موضوع اثر : نقش احمد شاه در وسط تصویر و مهر controle 1922
تاریخ خلق : ۱۳۰۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز و قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان