تمبر ۵ قرانی تمبرهای احمد شاه قاجار با مهر ممیزی شد ۱۳۴۱ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۵ قرانی تمبرهای احمد شاه قاجار با مهر ممیزی شد ۱۳۴۱و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۳۰۱.۱۰.۰۰۴۷۵
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : ۱۳۰۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سورمه ای و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان