تمبر ۶ شاهی روی ۲۴ شاهی با مهر چاپی از تمبرهای احمد شاه قاجار با مهر CONTROLE ۱۹۲۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۶ شاهی روی ۲۴ شاهی با مهر چاپی از تمبرهای احمد شاه قاجار با مهر CONTROLE ۱۹۲۲ و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۳۰۱.۱۰.۰۰۴۸۰
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : از ۱۳۰۱ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۰۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان