تمبر ۱۰ شاهی روی ۲۰ قران با مهر چاپی از تمبرهای احمد شاه قاجار با مهر CONTROLE ۱۹۲۲ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۱۰ شاهی روی ۲۰ قران با مهر چاپی از تمبرهای احمد شاه قاجار با مهر CONTROLE ۱۹۲۲ و نقش احمد شاه قاجار
شماره اموال : ۱۳۰۱.۱۰.۰۰۴۸۱
موضوع اثر : نقش احمد شاه قاجار
تاریخ خلق : از ۱۳۰۱ شمسی (قرن ۱۴) تا ۱۳۰۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : کرم و قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان