تمبر ۶شاهی P بزرگ سری موقت احمد شاه ۱۹۲۴ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۶شاهی P بزرگ سری موقت احمد شاه ۱۹۲۴و نقش احمد شاه و خوشه و تاج در بالای تمبر
شماره اموال : ۱۳۰۲.۱۰.۰۰۵۰۰
موضوع اثر : نقش احمد شاه و خوشه و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۳۰۲ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان