تمبر ۹شاهی سری موقت احمد شاه ۱۹۲۵ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تمبر ۹شاهی سری موقت احمد شاه ۱۹۲۵ و نقش احمد شاه و خوشه و تاج در بالای تمبر.
شماره اموال : ۱۳۰۳.۱۰.۰۰۵۰۵
موضوع اثر : نقش احمد شاه و خوشه و تاج در بالای تمبر
تاریخ خلق : ۱۳۰۳ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قهوه ای کم رنگ
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان