تمبر سورشارژی ۲۰ قران سلطنت پهلوی ۱۳۰۵ پهلوی

نظر شما:

تمبر سورشارژی ۲۰ قران سلطنت پهلوی ۱۳۰۵ و نقش شیر و خورشید و تاج در وسط خوشه
شماره اموال : ۱۳۰۵.۱۰.۰۰۵۶۴
موضوع اثر : نقش شیر و خورشید و تاج در وسط خوشه
تاریخ خلق : ۱۳۰۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و طلایی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان