تمبر ۱ شاهی سبزتاجگذاری رضا شاه پهلوی روچاپ postes iraniennes پهلوی

نظر شما:

تمبر ۱ شاهی سبز روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای تاجگذاری رضا شاه پهلوی بدلیل تغییر نام Iran به persia
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۸۱
موضوع اثر : تصویر نیمرخ رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
واقف : حاج حسن آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان