تمبر ۳ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای تاجگذاری رضا شاه پهلوی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۳ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای تاجگذاری رضا شاه پهلوی و نقش رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۸۳
موضوع اثر : نقش رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان