تمبر ۶ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۶شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی و نقش رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۹۲
موضوع اثر : تصویر رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان