تمبر ۹ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی پهلوی

نظر شما:

تمبر ۹ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی و نقش رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۹۳
موضوع اثر : نقش رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی و قرمز
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان