تمبر ۱۶ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی پهلوی

نظر شما:

تمبر۱۶ شاهی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای لیتوگراف یا مجلسی و نقش رضا پهلوی
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۶۹۶
موضوع اثر : نقش رضا پهلوی
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : قرمز و خاکستری
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان