تمبر ۹۰ دیناری روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای سری دیناری پهلوی

نظر شما:

تمبر۹۰ دیناری روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای سری دیناری و نقش نیم رخ رضا شاه
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۷۰۶
موضوع اثر : نقش نیم رخ رضا شاه
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : نارنجی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان