تمبر ۲ ریالی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای سری دیناری پهلوی

نظر شما:

تمبر ۲ ریالی روچاپ postes iraniennes بر روی تمبرهای سری دیناری و نقش تمام رخ رضا شاه
شماره اموال : ۱۳۱۴.۱۰.۰۰۷۱۰
موضوع اثر : نقش تمام رخ رضا شاه
تاریخ خلق : ۱۳۱۴ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز و قهوه ای
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی پهلوی روی بر خط زمان