تمبر ۲۰۰ ریالی دهمین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر ۲۰۰ ریالی دهمین سال تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی و نقش ۱۰ نماد دانشگاه آزاد به صورت دایره
شماره اموال : ۱۳۷۱.۱۰.۰۲۲۴۲
موضوع اثر : نقش 10 نماد دانشگاه آزاد به صورت دایره
تاریخ خلق : ۲ آذر ۱۳۷۱ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : سبز
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک