نامه به حسین آقا ملک برای تحویل وسایل باغ حضرت عبدالعظیم و فهرست آن در ۱۳۲۴ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ای با مهر محمدباقر از تهران به حاج حسین آقا ملک راجع به تحویل گرفتن اسباب های باغ حضرت عبدالعظیم از استاد کریم به انضمام صورت اسباب ها و وسایل مذکور به تاریخ ۱۳۲۴ق.
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۰۷۴
پدید آورندگان : محمدباقر (پدیدآور)
موضوع اثر : اسباب و وسایل
تاریخ خلق : ۱۲ صفر ۱۳۲۴ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم، نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, عریضه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان