نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک پیرامون موضوعات گوناگون در ۱۳۲۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمدکاظم ملک التجار به فرزند خود حسین آقا ملک مبنی بر نصیحت وی در خصوص انتصاب رکن الدوله به حکومت خراسان و نحوه پرداخت مالیات و تهیه طوماری در خصوص خسارات وارده از طرف آصف الدوله به ایشان و ... ۱۳۲۵ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۳۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : نصیحت/ انتصاب رکن الدوله به حکومت خراسان/ پرداخت مالیات/ خسارات وارده از طرف آصف الدوله
تاریخ خلق : ۱۴ محرم ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان