اجاره نامه مامی مزرعه سعد آباد برای مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حاج حسین ملک و حسینعلی هراتی الاصل در باب تمامی مزرعه سعد آباد برای مدت سه سال به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۷۲
موضوع اثر : اجاره نامه
تاریخ خلق : ۱۶ محرم ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان