نامه کاظم ملک التجار به حسین آقا ملک درمورد موضوعات و شخصیت های مختلف در ۱۳۲۶ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر تنگدستی و اوضاع مالی نامساعد خود، اظهار نارضایتی از حاج حسن آقا، در مورد مالیات و پناهنده شدن صنیع الدوله وزیر مالیه به سفارت آلمان، راجع به پنهان شدن وثوق الدوله، امین الضرب و تقی زاده در مورد قضیه فریمان و کار تقی خان معاون الایاله به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۸۵
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : موضوعات مختلف
تاریخ خلق : ۲۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان