اجاره نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره نامه بین حاج حسین ملک و مقنی باشی یزدی در باب سه رشته قنات واقع در بلوک جام به انضمام اراضی تقی آباد، خرم آباد و اسدآباد به مدت سه سال به سال ۱۳۲۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۹۸
موضوع اثر : اجاره نامه بین حاج حسین ملک و مقنی باشی یزدی
تاریخ خلق : ۱ رمضان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : قاجاریه, اجاره نامه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان