نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر عدم ایجاد زحمت و دردسر برای آقای متولی و توصیه به در خدمت ایشان بودن، در باب قرض ده هزار تومان و فرع آن، واگذاری کار شرکت عمومی به حاج حسین آقا بعد از مشخص شدن حساب شرکا، لزوم پرداخت بدهی حاج عبدالحسین زوار، در مورد رضا و باقر خواهرزاده های خود و اظهار مخالفت با این موضوع، در خصوص پاره ای قبوض حاج علی اصغر صراف در وجه حاج حسین آقا به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۱۹۹
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۱۵ رمضان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان