نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر تحصیل زبان روسی و فرانسه توسط حاج حسین آقا و میرزا طاهر و بیان مزایا و معایب آن، در باب املاک و متصرفات تقی خان معاون الایاله در خراسان، در مورد منازعه با امین الدوله، در خصوص شکایت از قوام الدوله، آصف الدوله ، عین الدوله، سهام الدوله و ورثه حکیم الملک راجع به کار شرکت عمومی ایران، در مورد همراهی شاه و صدراعظم با آنها در مقابل دعوی امین الدوله و همچنین اعلام حمایت امام جمعه خوئی وکیل مجلس شورای ملی از وی، در باب جهان آباد و کاریز دیوانه از توابع تربت جام به انضمام یک قبض سفارشی مرسوله پستی به تاریخ ۱۳۲۶ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۲۰۱
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۲۹ رمضان ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان