نامه شخصی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد راجع به موضوعاتی نظیر عزل آصف الملک، نصب میرزا آقای ندیم باشی تربتی به عنوان رئیس دیوانخانه مشهد، در خصوص تسلط حاجی مجیرالدوله و موید دفتر بر عدلیه مشهد، راجع به اقدامات و کارهای حاج حسن آقا و اتلاف سرمایه توسط او، در مورد تحصیل زبان های خارجه میرزا محمود و میرزا طاهر فرزندان آقای متولی و ذکر معایب آن، در خصوص اختصاص دادن باغ علی عباس بیک جهت ییلاق مجد السلطنه و همسرش ، اظهار گله و شکایت از حاج سید محمد مجتهد زنجانی، در خصوص برات چهار هزار تومان و مالیات، در مورد مسئله مهدی آباد و سایر علاقجات ملک التجار در خراسان و لزوم پرداختی و رسیدگی به آنها و در مورد حکم به اشتباه صادر شده فریمان به تاریخ ۱۳۲۸ه.ق به خط شکسته تحریری
شماره اموال : ۱۳۹۲.۳۱.۰۰۳۱۰
موضوع اثر : نامه محمد کاظم ملک التجار از تهران به فرزندش حسین آقا ملک در مشهد
تاریخ خلق : ۲۰ رجب ۱۳۲۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم/سبز/نخودی
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : برات, متولی, قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان